Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016 - 2017

Thứ hai - 19/09/2016 09:02

UBND THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

                     TRƯỜNG THCS LÊ VĂN THIÊM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số ..... /KH BDTX-LVT                            Hà Tĩnh, ngày 29  tháng 8  năm 2016

 

 

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN

NĂM HỌC 2016-2017

 

Thực hiện Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc “Ban hành quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, PT và giáo dục thường xuyên”; Thông tư số 31/2011 ngày 8/8/2011 của Bộ GD&ĐT về ban hành chương trình BDTX cho giáo viên THCS;

Thực hiện Công văn số 1248/KH- SGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016- 2017; Công văn số 389/BDTX- PGGDĐ Thành phố Hà Tĩnh ngày 26 tháng 8 năm 2016 về việc hướng dẫn kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2016 – 2017;

Căn cứ vào tình hình nhiệm vụ cụ thể năm học 2016 - 2017 của đơn vị, trường THCS Lê Văn Thiêm xây dựng  Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) cho cán bộ quản lý, giáo viên như sau:

I. Đặc điểm tình hình

                 1. Đội ngũ giáo viên

- Tổng số cán bộ giáo viên trong biên chế: 50 ( 1đ/c nghỉ hưu từ tháng 10/2016).

 Trong đó: BGH: 03 người; Giáo viên trực tiếp giảng dạy: 41 người; TPT Đội: 01 người; nhân viên VP: 05 người; 02 hợp đồng bảo vệ.

  - Trình độ đào tạo của cán bộ, giáo viên: CH: 7; ĐH: 39;

  - Đảng viên: 41 người.

  - Có 4 tổ chuyên môn và 1 tổ văn phòng.

  + Tổ Văn - Sử - Địa: 12 đ/c

  + Tổ Toán - Lý - Tin: 14 đ/c

  + Tổ Sinh - Hóa - Thể - MT - AN: 11 đ/c

  + Tổ Ngoại ngữ: 5 đ/c

  + Tổ Văn Phòng: 5 đ/c

2. Học sinh

- Số lớp: 20 lớp

- Số học sinh: 868 em; Tăng so với năm học 2015 – 2016: 31em

       3. Những thuận lợi, khó khăn

      3.1. Thuận lợi

- Trường thcs Lê Văn Thiêm luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố Hà Tĩnh, Sở GD-ĐT, phòng GD&ĐT thành phố Hà Tĩnh.

- Trường có bề dày thành tích dạy tốt, học tốt; Đội ngũ CBGV có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, có nhiều kinh nghiệm trong công tác; Học sinh chăm ngoan, ý thức tốt;  Phụ huynh quan tâm, ủng hộ mọi hoạt động của nhà trường.

        3.2. Khó khăn

          - Nhà trường phải đảm nhiệm nhiều hoạt đông cho ngành, cho thành phố vì thế quỹ thời gian và cường độ làm việc của CBGV khá vất vả, ảnh hưởng đến thời gian tự học, tự bồi dưỡng của GV.

          - Một bộ phân GV việc bố trí thời gian tự học chưa khoa học.

 II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1.     Chỉ tiêu

-         100 % cán bộ quản lý, giáo viên tham gia BDTX.

-         Xếp loại Giỏi: 70 % trở lên

                    Khá: 30 %

                    Không có giáo viên xếp loại TB, Yếu.

2.     Mục đích bồi dưỡng thường xuyên

GV học tập BDTX để cập nhật kiến thức chính trị, kinh tế, xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn kiến thức nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục. Đồng thời phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên, năng lực đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức quản lý tự học, bồi dưỡng của giáo viên nhà trường.

      Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên thông tư 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc “Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, PT và giáo dục thường xuyên”.

 

      Triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên phải gắn kết chặt chẽ với việc triển khai đánh giá GV và CBQL theo Chuẩn và theo chỉ đạo đổi mới giáo dục của Ngành để từng bước nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục qua từng năm.

3.     Nội dung, giải pháp thực hiện

3. 1. Khối kiến thức bắt buộc

 

3.1.1. Nội dung bồi dưỡng 1- 30 tiết/năm học/giáo viên.

 

Thực hiện Hướng dẫn 07-HD/BTGTW, ngày 13/5/2016 của Ban tuyên giáo Trung ương, công văn số 09-HD/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh hướng dẫn Bồi dưỡng chính trị hè năm 2016 cho đội ngũ cán bộ giáo viên.  

Bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng theo tinh thần Chỉ thị 01- CT/TW, ngày 23/3/2016 của Bộ chính trị; Hướng dẫn số 04-HD/BTGTW, ngày 8/4/2016 của Ban tuyên giáo Trung ương; Kế hoạch 24-KH/TU ngày 17/5/2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết 01 Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Tĩnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020; Nghị quyết 02 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng xây dựng thành phố Hà Tĩnh đạt đô thị loại II vào năm 2018 và định hướng đô thị văn minh, hiện đại, phát triển bền vững; những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước, của địa phương, trên cơ sở đó vận dụng sáng tạo phù hợp vào công tác giảng dạy.

Bồi dưỡng Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2016-2017 của Bộ Giáo dục; khung kế hoạch năm học 2016-2017 áp dụng chung cho giáo dục Mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Tiếp tục triển khai kế hoạch của Ngành giáo dục thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về Đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT (theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương) và Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 4/5/2011 của Bộ chính trị về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

3.1.2. Nội dung bồi dưỡng 230 tiết/năm học/giáo viên.

Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên các cấp, các nội dung về đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học của địa phương (bao gồm cả nội dung bồi dưỡng do các dự án thực hiện). Chú trọng một số nội dung như sau:

 Bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý về chuyên môn và nghiệp vụ theo chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo hướng dẫn của Bộ GDĐT Tăng cường hình thức Bồi dưỡng giáo viên, CBQL và hỗ trợ hoạt động dạy và quản lý qua trang mạng "Trường học kết nối".

 Cập nhật, vận dụng nhưng ưu điểm của mô hình Trường học mới áp dụng vào quá trình giảng dạy để nâng cao chất lượng.

Thực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh theo tinh thần Hướng dẫn số 791/HD-BDGĐT ngày 25 tháng 6 năm 2013 của BGD ĐT; đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh theo Công văn số 5333/GDTrH-BGD ĐT ngày 29/9/2014 của BGD ĐT.

Đổi mới sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn chú trong nghiên cứu bài giảng, trao đổi chuyên môn, tăng cường hoạt động chuyên môn gắn với "Trường học kết nối".

Tiếp tục tổ chức các chuyên đề chuyên môn, chuyên đề ứng dụng CNTT trong nhà trường: sử dụng, khai thác các nguồn học liệu hỗ trợ giảng dạy; sử dụng các phần mềm SMAS, PCGD, Website, PMIS, SMAS.EDU...

Giáo viên Tiếng Anh tiếp tục tham gia tập huấn bồi dưỡng theo chuẩn quy định của Bộ GD ĐT đáp ứng việc triển khai Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2014-2020".

Ngoài các nội dung trên, khuyến khích giáo viên khai thác thêm các nguồn tài liệu hỗ trợ, phục vụ chuyên môn cho bản thân trong quá trình giảng dạy, học tập, nghiên cứu.

3.2.         Khối kiến thức tự chọn- Nội dung bồi dưỡng 3 (60 tiết/năm học/giáo viên)

Giáo viên tự học, tự bồi dưỡng thường xuyên nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên theo các module sau:

-         THCS 13: Sử dụng các phương pháp và kỹ thuật để xác định nhu cầu học tập của học sinh phục vụ cho lập kế hoạch dạy học;

-         THCS 15:  Phân tích các yếu tố liên quan đến thực hiện kế hoạch dạy học để có biện pháp kiểm soát hiệu quả các yếu tố này;

-         THCS 23: Phân biệt và thực hiện các phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh;

-         THCS 34:  Kỹ năng tổ chức các hoạt động GDNGLL ở trường THCS.

Địa chỉ truy cập để khai thác tài liệu: http://taphuan.moet.gov.vn (theo văn bản số 890/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc "khai thác tài liệu bồi dưỡng thường xuyên trên mạng".

4. Hình thức BDTX  

4.1. Thực hiện theo Quy chế bồi dưỡng thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 7 năm  2012.

 

4.2. Tiếp tục đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên. Hướng dẫn phương pháp tự học, tự bồi dưỡng và tổ chức bồi dưỡng, tập huấn qua mạng cho giáo viên. Phát huy tốt vai trò của cốt cán trong việc bồi dưỡng, kiểm tra, hướng dẫn giáo viên thực hiện tốt các nội dung BDTX. Tăng cường việc BDTX giáo viên thông qua sinh hoạt chuyên môn theo tổ/ trường/ liên khối/ liên trường.

 

4.3. BDTX qua mạng, bồi dưỡng thông qua sinh hoạt tổ chuyên môn và tự bồi dưỡng theo phương châm học tập suốt đời. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên giáo viên. Phát huy vai trò của đội ngũ chuyên gia, giáo viên cốt cán trong việc kiểm tra, hướng dẫn và bồi dưỡng giáo viên tại chỗ.

 

4.4. Đối với nội dung bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên (nội dung 3), chú trọng việc tổ chức hướng dẫn học tập, trao đổi, thảo luận, giải đáp thắc mắc cũng như việc tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, và tổ chức tập huấn cho giáo viên.

 

4.5. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác BDTX giáo viên.

5. Kiểm tra BDTX và phương thức đánh giá kết quả BDTX

- Sau mỗi nội dung bồi dưỡng (nội dung 1 và 2) do phòng GD&ĐT hoặc Sở

GD&ĐT tổ chức đánh giá kết quả học tập của học viên (thông qua việc làm bài kiểm

tra hoặc bản thu hoạch) để làm căn cứ đánh giá từng năm học.

- Vào cuối năm học, nhà trường căn cứ vào kế hoạch BDTX đã duyệt của cá nhân, để đánh giá từng giáo viên như sau:

- Thang điểm đánh giá kết quả BDTX: Cho điểm theo thang điểm từ 0-10.

- Điểm đánh giá kết quả BDTX cả năm là trung bình cộng (ĐTB BDTX) của 3 điểm thành phần, 3 nội dung bồi dưỡng.

- Điểm nội dung 1 và 2 là kết quả bài kiểm tra hoặc bài thu hoạch. Nội dung 3

Nhà trường tổ chức đánh giá kết quả BDTX của giáo viên bằng cách: Yêu cầu giáo

viên trình bày kết quả vận dụng kiến thức của kiến thức đó trong quá trình dạy học

giáo dục học sinh tại tổ bộ môn thông qua các báo cáo chuyên đề theo 2 phần.

       Phần 1: Tiếp thu kiến thức và kỹ năng quy định trong mục đích, nội dung chuyên đề: tối đa 5 điểm.

       Phần 2: Vận dụng kiến thức của chuyên đề và hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục: tối đa 5 điểm.

6. Xếp loại kết quả BDTX:

          6.1. Giáo viên được coi hoàn thành BDTX nếu đã học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch BDTX của cá nhân, có các điểm thành phần đạt từ 5 diểm trở lên. Kết quả BDTX như sau:

          - Loại trung bình: Nếu ĐTB BDTX đạt từ 5 đến dưới 7 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5 điểm;

          - Loại khá: Nếu ĐTB BDTX đạt từ 7 đến dưới 9 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 6 điểm;

          - Loại giỏi: Nếu ĐTB BDTX từ 9 đến 10 điểm trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7 điểm.

          6.2. Các trường hợp khác được đánh giá là không hoàn thành kế hoạch BDTX của năm học.

          6.3. Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ chính sách, sử dụng giáo viên.

7. Công nhận và cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX:

           Nhà trường tổ chức tổng hợp, xếp loại BDTX của giáo viên dựa trên kết quả đánh giá các nội dung BDTX.

          Gửi đăng ký lên Phòng GD ĐT Thành phố cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX cho giáo viên.  

8. Quy định hồ sơ:

          8.1. Cá nhân

- Văn bản quy định, hướng dẫn công tác BDTX;

- Sổ học tập BDTX;

- Kế hoạch cá nhân;

- Tài liệu theo từng nội dung quy định;

- Giấy chứng kết quả BDTX (nội dung đã hoàn thành).

8.2. Tập thể

- Kế hoạch BDTX của trường;

- Sổ theo dõi, danh sách giáo viên tham gia BDTX;

- Kết quả đánh giá, xếp loại BDTX của giáo viên (trường phê duyệt kế hoạch thực hiện theo thẩm quyền của mình).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.     Trách nhiệm của Hiệu trưởng

     - Triển khai, hướng dẫn giáo viên lập kế hoạch BDTX giáo viên;

     - Phê duyệt kế hoạch BDTX  của giáo viên và tổ chức triển khai kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường;

     - Tổ chức đánh giá, tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của giáo viên về Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định;

     - Thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước đối với giáo viên tham gia BDTX;

     - Đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng hoặc xử lý đối với cá nhân có thành tích hoặc vi phạm trong thực hiện công tác bồi dưỡng.

2. Trách nhiệm của giáo viên

   - Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân và trình Hiệu trưởng phê duyệt;

   - Nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của nhà trường;

   - Báo cáo nhóm, tổ bộ môn, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.

 3. Kế hoạch cụ thể

 Tháng 8/2016

- Tiếp tục quán triệt, nghiên cứu thông tư 26/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy chế BDTX cho giáo viên Mầm non, phổ thông và GDTX; thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT, ngày 8/8/2011 về việc ban hành chương trình BDTX giáo viên THCS cho tất cả các cán bộ quản lý và giáo viên THCS.

- Hoàn thành xây dựng kế hoạch bồi dưỡng năm học (kế hoạch cá nhân, tổ, trường)

          - Truy cập tài liệu do Bộ GD&ĐT biên soạn tại địa chỉ: http://taphuan.moet.gov.vn và tiến hành tự học, tự bồi dưỡng.

- Tham gia, tổ chức bồi dưỡng tập trung, chuyên đề, hội thảo, tự học... cho giáo

viên về các nội dung BDTX.

Từ tháng 9/2016 đến tháng 3/2017

         - Kết hợp giữa tự học của giáo viên và tổ chức học tập trung của nhà trường và tổ liên trường;

Tháng 4/2017

- Tiến hành đánh giá xếp loại giáo viên về BDTX báo cáo kết quả về phòng GD&ĐT .

Tháng 5/2017

-         Phòng GD-ĐT tổ chức, đánh giá kết quả BD của giáo viên./.

 

Nơi nhận:

- Bộ phận THCS – Phòng GD ĐT;

- Trang Website nhà trường;

- Các tổ CM;

- Lưu VT.

 

DUYỆT HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

  Trần Thị Nhật Ái

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                  Đoàn Thị Thanh Huyền

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            BẢNG THEO DÕI  BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN THCS  

                                                                                                   NĂM HỌC 2016-2017

 

Tháng

Nội dung thực hiện

Theo dõi thực hiện

8/2016

- Tiếp tục quán triệt, nghiên cứu thông tư 26/TT- BGDĐT  ngày 10/7/2012 của BGD&ĐT về việc ban hành quy chế BDTX cho GV mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT  ngày 8/8/2011 của BGD&ĐT về việc ban hành chương trình BDTX giáo viên THCS cho tất cả cán bộ quản lý và giáo viên THCS.

- Xây dựng kế hoạch BDTX của trường.

- Tiếp tục triển khai tại các tổ chuyên môn: thảo luận, rà soát chương trình nội dung tự chọn, vạch kế hoạch BDTX của tổ, cá nhân.

- Giáo viên truy cập tài liêụ do Bộ GD&ĐT biên soạn.

- Tham gia BDTX theo kế hoạch của Phòng GD, tập huấn về mô hình trường học mới, sinh hoạt chuyên môn liên trường, liên khối.

- Tổ chức BDTX theo các hình thức: sinh hoạt chuyên đề.

- Nghiên cứu các văn bản, công văn, hướng dẫn, khung kế hoạch và nhiệm vụ năm học.

 

 

9/2016

- Tổ chức duyệt kế hoạch BDTX của tổ chuyên môn và cá nhân.

- Tiếp tục nghiên cứu các văn bản, nghị quyết, công văn hướng dẫn của Nghành, của địa phương.

- Tham gia tập huấn, chuyên đề do Phòng GD.

- Tổ chức BDTX theo các hình thức: sinh hoạt chuyên đề, dạy thể nghiệm, câu lạc bộ, trao đổi chuyên môn.

- Tập huấn sử dụng khai tác các phần mềm, sử dụng trang Website, Trường học kết nối…

 

 

10/2016

- Tiếp tục nghiên cứu các văn bản, nghị quyết, công văn hướng dẫn của Nghành, của địa phương.

-  Tiếp tục triển khai học BDTX theo chương trình, nội dung tự chọn. Giáo viên truy cập Tài liệu do Bộ GD-ĐT biên soạn và tiến hành tự học (Mô đun 13)

- Tiếp tục tham gia BDTX theo kế hoạch của Phòng GD.

- Tổ chức BDTX theo các hình thức: sinh hoạt chuyên đề, dạy thể nghiệm, thao giảng...

- Kiểm tra hồ sơ BDTX của tổ, giáo viên.

 

11/2016

- Tiếp tục nghiên cứu các văn bản, nghị quyết, công văn hướng dẫn của Nghành, của địa phương.

 - Tiếp tục triển khai học BDTX theo chương trình, nội dung tự chọn. Giáo viên truy cập Tài liệu do Bộ GD-ĐT biên soạn và tiến hành tự học ( Mô đun 13).

- Tiếp tục tham gia BDTX theo kế hoạch của Phòng GD.

- Tổ chức BDTX theo các hình thức: sinh hoạt chuyên đề, thao giảng, dạy thể nghiệm...

- Kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác BDTXGV.

 

12/2016

- Tiếp tục nghiên cứu các văn bản, nghị quyết, công văn hướng dẫn của Nghành, của địa phương.

-  Tiếp tục triển khai học BDTX theo chương trình, nội dung tự chọn. Giáo viên truy cập Tài liệu do Bộ GD-ĐT biên soạn và tiến hành tự học (Mô đun 15)

- Tiếp tục tham gia BDTX theo kế hoạch của Phòng GD.

- Tổ chức BDTX theo các hình thức: sinh hoạt chuyên đề, thao giảng, dạy thể nghiệm...

- Kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác BDTXGV.

 

1/2017

- Tiếp tục nghiên cứu các văn bản, nghị quyết, công văn hướng dẫn của Nghành, của địa phương.

- Tiếp tục triển khai học BDTX theo chương trình, nội dung tự chọn. Giáo viên truy cập Tài liệu do Bộ GD-ĐT biên soạn và tiến hành tự học (Mô đun 23)

- Tiếp tục tham gia BDTX theo kế hoạch của Phòng GD.

- Tổ chức BDTX theo các hình thức: sinh hoạt chuyên đề, thao giảng, dạy thể nghiệm...

- Kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác BDTXGV.

 

2/2017

- Tiếp tục nghiên cứu các văn bản, nghị quyết, công văn hướng dẫn của Nghành, của địa phương.

- Tiếp tục triển khai học BDTX theo chương trình, nội dung tự chọn. Giáo viên truy cập Tài liệu do Bộ GD-ĐT biên soạn và tiến hành tự học (Mô đun 23)

- Tiếp tục tham gia BDTX theo kế hoạch của Phòng GD.

- Tổ chức BDTX theo các hình thức: sinh hoạt chuyên đề, thao giảng, dạy thể nghiệm...

- Kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác BDTXGV.

 

3/2017

- Tiếp tục nghiên cứu các văn bản, nghị quyết, công văn hướng dẫn của Nghành, của địa phương.

- Tiếp tục triển khai học BDTX theo chương trình, nội dung tự chọn. Giáo viên truy cập Tài liệu do Bộ GD-ĐT biên soạn và tiến hành tự học (Mô đun 34)

- Tiếp tục tham gia BDTX theo kế hoạch của Phòng GD.

- Tổ chức BDTX theo các hình thức: sinh hoạt chuyên đề, thao giảng, dạy thể nghiệm...

- Kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác BDTXGV.

 

4/2017

- Kiểm tra, đánh giá xếp loại BDTX.

- Tổ hợp kết quả kiểm tra, đánh giá xếp loại BDTXGV.

- Tham gia kiểm tra, đánh giá kiến thức BDTXGV- nội dung 1 và 2 theo kế hoạch của Phòng, Sở.

- Hoàn thành hồ sơ, số liệu tổng hợp kết quả  BDTXGV.

 

5/2017

Đề nghị Phòng GD-ĐT nghiệm thu và cấp giấy chứng nhận BDTX cho GV.

 

 

Tác giả bài viết: Đoàn Thị Thanh Huyền

Nguồn tin: THCS LVT

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Các tin khác

  VĂN BẢN

Số 197/HD-PGDĐT

Hướng dẫn hồ sơ đề nghị công nhận SK năm học 2018-2019

Lượt xem:36 | lượt tải:17

Số 481/TB-SGDĐT

Thông báo về thời gian làm việc mùa hè

Lượt xem:59 | lượt tải:30

Số 887/QĐ-UBND

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020

Lượt xem:108 | lượt tải:59

Công văn 453/UBND-NV

Thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 113/2018

Lượt xem:63 | lượt tải:19

Công văn 143/SNV-CCVC

Chương trình học bổng năm 2019

Lượt xem:74 | lượt tải:20

Công văn 162/SGDĐT-TCCB

Hướng dẫn quy đổi, công nhận chúng chỉ, chứng nhân ngoại ngữ

Lượt xem:71 | lượt tải:26

Công văn 53/PGDĐT, ngày 28/01/

Thông báo về việc tổ chức Hội thi GVDG THCS cấp Thành phố năm 2018 - 2019

Lượt xem:66 | lượt tải:19

Công văn 53/PGDĐT, ngày 28/01/

Mẫu Báo cáo thành tích thi GVDG

Lượt xem:63 | lượt tải:18

Công văn 4529/BGDĐT-NGCBQLGD

Hướng dẫn thực hiện Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT

Lượt xem:163 | lượt tải:62

Công văn 4530/BGDĐT-NGCBQLGD

Hướng dẫn thực hiện Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT

Lượt xem:52 | lượt tải:20

Sổ điểm danh tháng 9

Hồ sơ trường

Lượt xem:71 | lượt tải:22

Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT

Chuẩn giáo viên

Lượt xem:58 | lượt tải:17

1181/SGDĐT- Công văn hướng dẫn

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

Lượt xem:63 | lượt tải:17

VBSGD

Đơn đăng ký học thăng hạng

Lượt xem:61 | lượt tải:17

Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT

Chuẩn hiệu trưởng

Lượt xem:53 | lượt tải:23

  THĂM DÒ Ý KIẾN

Cảm nhận, đánh giá chung của bạn về giao diện website phiên bản mới?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây